Νεά & Ανακοινώσεις

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Των κ.κ. Μετόχων σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση

ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΕΠΙΠΛΟΞΥΛΟΥΡΓΩΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Αρ. Μ.Α.Ε. 62877/70/Β/07/30 Γ.Ε.ΜΗ 077154927000

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Των κ. κ. Μετόχων σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση

Σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο της Ανώνυμης Εταιρείας "ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΕΠΙΠΛΟΞΥΛΟΥΡΓΩΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ" με διακριτικό τίτλο «ΣΥΝ.ΕΠ.Η. Α.Ε.» καλεί τους κ.κ. Μετόχους αυτής σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση την 10η Μαίου 2017 ημέρα Τετάρτη και ώρα 4:00 μ.μ., στα γραφεία της έδρας της εταιρείας, στο Ηράκλειο Κρήτης, οδός Ειρήνης & Φιλίας 28, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των εξής θεμάτων:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Πορεία εργασιών εταιρίας, λήψη σχετικών αποφάσεων,
2. Διάφορα θέματα, ανακοινώσεις και προτάσεις.

Σε περίπτωση που κατά την ως άνω συνεδρίαση, δεν επιτευχθεί η απαιτούμενη από το καταστατικό και το νόμο απαρτία για τη λήψη απόφασης επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, καλούνται οι μέτοχοι της εταιρείας σε Α΄ Επαναληπτική Γενική Συνέλευση που θα συνέλθει στις 20 Μαίου 2017, ημέρα Σάββατο και ώρα 4:00 μ.μ., στον ίδιο ως άνω τόπο για λήψη αποφάσεων επί των ιδίων ως άνω θεμάτων.
Εάν και στην Α' Επαναληπτική Γενική Συνέλευση δεν επιτευχθεί η απαιτούμενη από το καταστατικό και το νόμο απαρτία για τη λήψη απόφασης επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, καλούνται οι μέτοχοι της εταιρείας σε Β' Επαναληπτική Γενική Συνέλευση που θα συνέλθει στις 31 Μαίου 2017, ημέρα Τετάρτη και ώρα 5:00 μ.μ., στον ίδιο ως άνω τόπο για λήψη αποφάσεων επί των ιδίων ως άνω θεμάτων
Κάθε Μέτοχος, που επιθυμεί να συμμετάσχει στην εν λόγω Έκτακτη Γενική Συνέλευση καλείται να ΄το δηλώσει εγγράφως, καταθέτοντας παράλληλα όσους τίτλους μετοχών κατέχει στο ταμείο της εταιρείας ή στο ταμείο παρακαταθηκών και δανείων ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα στην Ελλάδα και να υποβάλλει τα σχετικά έγγραφα της κατάθεσης καθώς και τυχόν έγγραφα αντιπροσώπευσης στο ταμείο της εταιρείας, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την κατά την ανωτέρω ορισθείσα ημερομηνία συνόδου της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης. Για δε τις μη εκδοθείσες μετοχές να καταθέσει στο ταμείο της εταιρείας δήλωση συμμετοχής στη Συνέλευση και ως προς αυτές, λαμβάνοντας σχετική απόδειξη από το ταμείο της εταιρείας, τόσο για τις κατατεθειμένες αυτού μετοχές όσο και για τις μη εκδοθείσες μετοχές που του αναλογούν από τις λαβούσες χώρα αυξήσεις του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας ως σήμερα.

Ηράκλειο, 19 Απριλίου 2017
ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ του Δ.Σ.

<< ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ

oikostyl.gr

Το ηλεκτρονικό κατάστημα θα είναι σύντομα κοντά σας!

Σύντομα η ΟΙΚΟΣΤΥΛ θα προσφέρει στους πελάτες της τη δυνατότητα ηλεκτρονικών αγορών.

(ή πατήστε ESC)