Νεά & Ανακοινώσεις

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Των κ.κ. Μετόχων σε Τακτική Γενική Συνέλευση

ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΕΠΙΠΛΟΞΥΛΟΥΡΓΩΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Αρ.Μ.Α.Ε. 62877/70/Β/07/30 Γ.Ε.ΜΗ 077154927000


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Των κ.κ. Μετόχων σε Τακτική Γενική Συνέλευση
 

Σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο της Ανώνυμης Εταιρείας "ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΕΠΙΠΛΟΞΥΛΟΥΡΓΩΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ" με διακριτικό τίτλο «ΣΥΝ.ΕΠ.Η. ΑΕ» καλεί τους κ.κ. Μετόχους αυτής σε Τακτική Γενική Συνέλευση την 25η Σεπτεμβρίου 2016 ημέρα Kυριακή και ώρα 11:00 π.μ., στα γραφεία της έδρας της εταιρείας, στο Ηράκλειο Κρήτης (Ειρήνης & Φιλίας 28) για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των εξής θεμάτων:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
1. Υποβολή και έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής
χρήσης 01/01/15 - 31/12/15 μετά των εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου.
2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη απο-
ζημίωσης για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης 01/01/15 - 31/12/15.
3. Εκλογή Ελεγκτών για τη χρήση 2016.
4. Έγκριση αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.
5. Πορεία εργασιών εταιρίας και λήψη αποφάσεων για την μελλοντική πορεία της.
6. Διάφορα θέματα, ανακοινώσεις και προτάσεις.


Σε περίπτωση που κατά την ως άνω συνεδρίαση, δεν επιτευχθεί η απαιτούμενη από το καταστατικό και το νόμο απαρτία για τη λήψη απόφασης επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, καλούνται οι μέτοχοι της εταιρείας σε Α' Επαναληπτική Γενική Συνέλευση που θα συνέλθει στις 2 Οκτωβρίου 2016, ημέρα Κυριακή και ώρα 11:00 π.μ.. Εάν και στην Επαναληπτική Γενική Συνέλευση δεν επιτευχθεί η απαιτούμενη από το καταστατικό και το νόμο απαρτία για τη λήψη απόφασης επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, καλούνται οι μέτοχοι της εταιρείας σε Β' Επαναληπτική Γενική Συνέλευση που θα συνέλθει στις 9 Οκτω βρίου 2016, ημέρα Κυριακή και ώρα 11:00 π.μ.. στον ίδιο ως άνω τόπο για λήψη αποφάσεων επί των ιδίων ως άνω θεμάτων

Κάθε Μέτοχος, που επιθυμεί να συμμετάσχει στην εν λόγω Τακτική Γενική Συνέλευση καλείται να δηλώσει τούτο εγγράφως, καταθέτοντας παράλληλα όσους τίτλους μετοχών κατέχει στο ταμείο της εταιρείας ή στο ταμείο παρακαταθηκών και δανείων ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα στην Ελλάδα και να υποβάλλει τα σχετικά έγγραφα της κατάθεσης καθώς και τυχόν έγγραφα αντιπροσώπευσης στο ταμείο της εταιρείας, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την κατά την ανωτέρω ορισθείσα ημερομηνία συνόδου της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης. Για δε τις μη εκδοθείσες μετοχές να καταθέσει στο ταμείο της εταιρείας δήλωση συμμετοχής στη Συνέλευση και ως προς αυτές, λαμβάνοντας σχετική απόδειξη από το ταμείο της εταιρείας, τόσο για τις κατατεθειμένες αυτού μετοχές όσο και για τις μη εκδοθείσες μετοχές που του αναλογούν από τις λαβούσες χώρα αυξήσεις του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας ως σήμερα.

 

 

Ηράκλειο, 03-09-2016

ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ του Δ.Σ.

<< ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ

oikostyl.gr

Το ηλεκτρονικό κατάστημα θα είναι σύντομα κοντά σας!

Σύντομα η ΟΙΚΟΣΤΥΛ θα προσφέρει στους πελάτες της τη δυνατότητα ηλεκτρονικών αγορών.

(ή πατήστε ESC)